Archiv rubriky: Ocenění

Cena Jana Hona 2023

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací na Cenu Jana Hona za rok 2023.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici letákpodrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na a e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz

Uzávěrka příjmu nominací je v úterý 31. října 2023.
Projekt je spolufinancován městem Vyškov.

Laureáti ceny Jana Hona 2022

Cenu Jana Hona uděluje Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s městem Vyškov od roku 2005. Ocenění je určeno mladým lidem ve věku 15–25 let a zaslouží si ho ti, kteří vynikají mezi svými spolužáky a vrstevníky něčím mimořádným. Ať už uměleckým či sportovním talentem, úspěchy ve vědě, studiu nebo mimoškolní činnosti, nebo nezištnou prací pro druhé.

Tak, jako se pojí tato cena k odkazu Jana Hona, je také udělována v období okolo 17.listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Zvlášť dnes, kdy jsou tato dvě slova, tyto hodnoty velmi často skloňovány a bohužel často i zpochybňovány, je potřeba si připomínat, že nejen v naší zemi dlouhá léta vládly, a leckde ještě pořád vládnou, hodnoty naprosto jiné. A v minulosti to byli právě mladí lidé, kteří o svobodu a demokracii usilovali, často i za cenu vlastního života. 

V letošním roce byli na udělení ceny navrženy 2 dívky a 1 mladý muž. Všichni nominovaní bezezbytku splnili podmínky nominace a vzhledem k tomu, že ceny jsou pouze tři, byli jsme ušetřeni opravdu těžkého rozhodování, komu cenu udělit. 

Jako každoročně laureáti obdrželi finanční odměnu z grantu města Vyškova a dřevěnou plastiku, jejímž autorem je vyškovský řezbář Tomiš Zedník.  

Anna Halasová, 19 let

Anička je studentkou vyškovského gymnázia, letošní maturantka, která dosahuje výborných výsledků nejen studijních, ale je i členkou DPS Motýlek, se kterým reprezentuje město Vyškov na nejrůznějších soutěžích ve sborovém zpěvu. Její dominantní zálibou je však atletika, které se věnuje nejen jako trenérka, ale i jako aktivní závodnice. V letošním roce získala na Mistrovství Moravy a Slezska v hale i na dráze dvě bronzové medaile v běhu na 3000 m a 3000 m překážek.

V atletickém oddílu Orel Vyškov se již 7 let věnuje dobrovolné práci s dětmi – nejdříve jako asistentka trenéra a od letošního roku jako trenérka žactva. V průběhu školního roku trénuje  děti 3x týdně, o prázdninách se spolupodílí na atletickém soustředění formou příměstského tábora. Během pandemie připravovala pro děti nejrůznější videa se sportovní tematikou. Při sportovních akcích je vzorem pro menší děti, osobním příkladem prosazuje orelské hodnoty jako fair play, obětavá pomoc druhým. Při pořádání závodů se angažuje jako rozhodčí, nebo fotografka a přes prázdniny jako vedoucí

soustředění svých malých svěřenců. Věnuje se aktivně všem dětem bez rozdílu schopností a talentu. 

Nominace Aničky přišla z Atletického oddílu Orel Vyškov od vedoucí trenérky Aničky Málkové a současně také ze Spolku Orel od jeho starosty pana Stanislava Juránka.

Zuzana Pirklová alias Loki, 22 let

Loki se od roku 2018 podílí na vedení 3. oddílu skautek Kassiopeia, kde od tohoto roku také převzala vedení. Součástí práce v oddílu  je i příprava a vedení skautského letního tábora. Mimo vedení oddílu se věnuje neuvěřitelně široké škále dobrovolnických činností — spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA a do této spolupráce zapojuje i další skauty, organizuje pro vyškovské rovery a rangers pravidelné darování krve ve vyškovské nemocnici, rozvíjí a organizuje činnost dospívajícím skautům a skautkám. Pravidelně organizuje akci, která je otevřená široké veřejnosti, Trash hero, při které dobrovolníci uklízí město Vyškov. Loki se také podílela na pořádání sbírky na pomoc Ukrajině. Během online skautování v době covidu celé vyškovské středisko informovala o dobrovolnických akcích, do kterých se skauti mohli zapojit, a sama šla příkladem. Všechnu tuto agendu vykonává ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv finanční či materiální odměnu. Loki se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů a akcí, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu a své portfolio vzdělávání neustále rozšiřuje. Aktuálně je to například čekatelský lesní kurz Enter či vůdcovský lesní kurz „Quo vadis?“.

Loki je člověk s neuvěřitelně velkým srdcem a při jakékoliv činnosti, kterou dělá, myslí na ostatní. Velice aktivně se také staví k udržitelnosti naší planety a přírody. Tuto službu naplňuje jak ve skautu tak i ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn,  kde skautské hodnoty předává i širší veřejnosti v rámci enviromentálních workshopů pro školy a zahraniční skupiny.

Zuzku Pirklovou na udělení ceny nominoval Jan Knob, vedoucí vyškovského skautského střediska.

Štěpán Sychra, 23 let  

Štěpán od roku 2021 navštěvuje SOŠ Sochorova ve Vyškově a učí se zde v oboru instalatér. Po celou dobu studia má výborný prospěch a je velkou oporou učiteli odborného výcviku při práci na zakázkách. Řemeslo ho baví a dělá mu čest. Rád by se ještě vyučil elektrikářem. Štěpán dříve absolvoval Střední lesnickou školu v Hranicích a studované obory na SOŠ jsou doplněním jeho kvalifikace, protože dále se chce věnovat podnikání v zemědělství v Moravském Krasu. Chce se zaměřit na  obnovu přirozeného přírodního prostředí a do něj začlenit šetrným způsobem chov dobytka — ovcí a lam, a také obnově remízků, sadů a pěstování ovoce a zemědělských plodin. Znalosti z oboru instalatér a elektrikář mu jistě pomohou v realizaci jeho plánů. 

Štěpán veškerý svůj volný čas věnuje práci s mládeží, konkrétně jako zástupce vedoucího 5. oddílu vodních skautů „RA“. Vede děti k lásce k přírodě a k rovnému jednání a svým chováním jim jde příkladem – to je pro něj nejdůležitější. Věnuje se také koordinaci vhodných programů pro mládež.

Štěpánovu nominaci nám zaslala Ing. Blanka Jagošová, zástupkyně ředitele SOŠ a SOU Sochorova ve Vyškově.

Cena Jana Hona 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací v projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici letákpodrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na a e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz

Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 31. října 2022.
Projekt je spolufinancován městem Vyškov.

Cena Jana Hona 2020

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 16. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz a v tištěné formě poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov nebo osobně na adresu Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov. Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 30. října 2020.

Udílení Cen Jana Hona za rok 2019

Ve středu 20. listopadu proběhlo v obřadní síni vyškovské radnice slavnostní předávání Cen Jana Hona za rok 2019. Každoroční vyvrcholení projektu, jehož smyslem je podpořit a vyzdvihnout příklady mladých lidí, kteří jsou mimořádně talentovaní v umění či vědě, vynikají svými studijními výsledky, nebo nezištně věnují svůj volný čas druhým. Ocenění uděluje Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s Městem Vyškov, které projekt finančně podporuje.

Každoročně si u této příležitosti připomínáme památku Dr. Jana Hona a jeho osobnost, která je nedílně spjata s vyškovskou historií. 

Také ale bývá při tomto setkání připomenut 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, v jehož čele vždy stáli především mladí lidé. Letos navíc slavíme 30.výročí „sametové“ revoluce, proto i dřevěné plastiky od vyškovského sochaře Tomiše Zedníka, které laureáti ceny obdrželi, nesly symbol 30 let svobody.

Nominováno na ocenění bylo 7 mladých lidí, 5 dívek a 2 chlapci. Cenu získali:

Vojtěch Drábek, letošní absolvent gymnázia ve Vyškově, nyní student Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, za úspěšnou reprezentaci školy vmnoha soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl v soutěži CanSat, kdy se svým týmem setrojil a naprogramoval miniaturní satelit, který dokáže odesílat data z výšky 500 až 1500 m.

Václav Procházka, žák čtvrtého ročníku oboru strojírenství na SOŠ Sochorova ve Vyškově, za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a zapojení do projektu Přeshraniční spolupráce, kde se podílel na vytvoření zvukové stopy k videosnímku o výuce Technického kreslení v anglickém jazyce.

Tereza Přibylová, učitelka na 2. stupni ZŠ a studentka MU. Ocenění získala za svou nezištnou práci ve vedení 7. oddílu světlušek vyškovského skautského střediska, kde se věnuje už více než 8 let děvčatům – světluškám, připravuje pro ně program, jedno- i vícedenní výpravy a akce oddílu včetně letního tábora. 

Dále byly na ocenění navrženy Tereza Trávníčková, Andrea Kubesová, Martina Kuncová a Kristýny Štofková.

Cena Jana Hona 2019

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 15. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.czUzávěrka příjmu nominací je ve čtvrtek 31. října 2019.

Vyhlášení Ceny Jana Hona 2018

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 14. ročník projektu Cena Jana Hona.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných.Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova.

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz. Uzávěrka příjmu nominací je ve středu 31. října 2018.

Cena Jana Hona 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 byli v obřadní síni vyškovské radnice jako každoročně slavnostně vyhlášeni držitelé Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány probíhá již od roku 2005 za stálé finanční podpory Města Vyškova. Letos ocenění získali tito mladí lidé:

Oldřich Kupka

19-letý student 1. ročníku Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Základy strojního inženýrství. Oldřich je úspěšným absolventem vyškovského gymnázia, které po celou dobu studia reprezentoval v mnoha matematických, fyzikálních a počítačových soutěžích. Mezi jeho nejlepší výsledky ze školního roku 2016-2017 patří vynikající umístění ve Fykosím fyziklání, a to 1. místo v ČR kategorie C a 4. místo v ČR kategorie B, soutěž Náboj – 4. místo na Moravě v kategorii B, Internetová matematická olympiáda – 17. místo v ČR a SR. Skvělých úspěchů dosáhl také v individuálních soutěžích. Vyhrál krajské kolo SOČ a v celostátním kole obsadil 12. místo.

Olda má navíc úctyhodnou sbírku mimoškolních aktivit. V tomto roce pracoval jako tutor na adaptačních kurzech pořádaných střediskem volného času Maják Vyškov. O prázdninách byl vedoucím na výcvikovém táboře sportovní gymnastiky a věnoval se práci pro seniory v nemocnici ve Vyškově. Je chovatelem exotického ptactva, doma má 11 voliér.

Hlavním rysem jeho povahy je ochota komukoliv poradit a pomoci. Je skromný, milý a přátelský. Oldřicha Kupku nominovala jeho bývalá učitelka fyziky na gymnáziu Mgr. Milana Alánová.

Monika Kuncová

18-letá studentka vyškovského gymnázia již třetím rokem pracuje jako pomocná trenérka nejmenších sportovců v atletice Orla Vyškov . V tomto roce se přihlásila na absolvování trenérky atletických přípravek do Prahy. Monika i přes svoje studentské povinnosti bere roli trenérky zodpovědně a pravidelně chodí na tréninky, kde svoje sportovní zkušenosti předává malým Orlíkům. Monice patří poděkování za to, že děti učí nejen běhat a skákat, ale že jim předává lásku k trvalému sportování a vede je k fair play. Je štědrou dárkyní svého volného času, který dobrovolně nabízí malým sportovcům. Sama sportuje, a reprezentuje na atletických závodech Orel Vyškov.

Monika je obětavá, skromná a spravedlivá.  Drží slovo a ostatní se na ni mohou spolehnout. Těmito svými vlastnostmi může být vzorem pro ostatní. Moniku Kuncovou na ocenění navrhla Anna Málková, vedoucí trenérka Orla Vyškov

Martin Soldán

25 let, je členem a zástupcem vedoucí skautského střediska Vyškov. Martin přezdívaný Otík je členem skauta od roku 2000. Je velmi aktivním člověkem a nebojí se zodpovědnosti. To dokazuje zejména jeho přístup k řešení nenadálých situací a neatraktivních úkolů – je vždy ochoten pomoci a schopen přijít s řešením. V případě potřeby se nebojí obětovat vlastní volný čas a dotáhnout věci ke zdárnému konci. Pravidelně připravuje schůzky pro oddíl vlčat, víkendové výpravy do okolí a podílí se na  organizaci letního tábora.

Martin se také dlouhodobě věnuje vzdělávání mladých skautů ve věku 12-15 let, jako součást týmu Vyškovského rádcovského kurzu, který připravuje mladé skauty na vedení dětí. V letošním roce se stal vůdcem celého kurzu, jenž navštěvují skauti nejen z Vyškova, ale i z Jihomoravského a okolních krajů. Sám se také účastní vzdělávacích kurzů, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu. Jako každý skaut či skautka, která se podílí na vedení dětí, je bez nároku na finanční odměnu vzorem pro děti.

Martin je veselá kopa, snílek a dříč. Díky jeho neustálému optimismu a energii je v jednom kuse obklopen lidmi, kterým se zájmem naslouchá, ale které i sám inspiruje. Při práci s malými vlčaty v sobě dokáže probudit hravé dítě a být tak opravdovým učitelem, kamarádem a příkladem pro mladší generaci. Martin je absolventem Fakulty Podnikatelské na VUT v Brně a nyní pracuje v oblasti elektrotechnologií. Martina Soldána nominovala Eva Čtvrtníčková, vedoucí skautského střediska Vyškov

Ocenění

Odměny laureátům předali nositelé tohoto ocenění z let 2012 a 2013 Dalimil Ševčík, Helena Dvořáková a Jiří Hořava. Zde je několik slov o nich:

Dalimil Ševčík cenu získal v roce 2013 za studijní úspěchy a hudební talent. Dalimil je v současnosti studentem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor estetika a na konzervatoři studuje obor klavír. Pracovně působí jako korepetitor sboru, učitel klavíru a akordeonu na ZUŠ Vyškov.

Helena Dvořáková byla kandidátkou na Cenu Jana Hona v roce 2012 a v roce 2015 ji obdržela, a to za svou dlouholetou činnost ve vyškovském středisku Junáka. Helena pracuje v marketingu menší firmy v Ivanovicích, která distribuuje svíčky a kosmetiku z celého světa do ČR. Stále se věnuje skautingu, a to ve stejném, ne-li větším nasazení než dříve.

Jiří Hořava je jedním ze dvojice, která cenu získala v roce 2012 jako tým, a to za výjimečnou řemeslnou zručnost v oboru instalatér. Jiří byl po vyučení zaměstnán nakrátko u jedné brněnské firmy jako instalatér, svářeč, poté další 4 roky působil ve stejném pracovním zařazení ve firmě Trasko a v dubnu tohoto roku začal podnikat v oboru. Aktivně hraje fotbal a hokej.

Letos Komunitní nadace Tři brány udělila navíc Cenu nadace, a to slečně Andree Kubesové za její obětavou práci s dětmi v rámci SVČ Maják.

Andrea Kubesová

21 let, je vychovatelkou ve školní družině na ZŠ Tyršova ve Vyškově a současně studentkou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Po celý rok se aktivně zapojuje do akcí pro děti a mládež pořádaných Střediskem volného času Maják Vyškov. Již pět let trénuje pod SVČ Maják kroužek mažoretek Angelin, a to kategorii kadetek 8 -14 let a přípravku pro malé děti ve věku 3 -7 let. Většinu volného času se tedy věnuje pravidelnému vedení a choreografii těchto kroužků. Dále organizuje několik vícedenních tanečních soustředění ročně. Její svěřenkyně pod jejím vedením dosahují skvělých výsledků a úspěšně reprezentují kroužek na mezinárodních soutěžích.

Andrea je několikanásobnou mistryní a vicemistryní ČR s postupem a účastí na mistrovství Evropy. Patří jí 3. místo a titul II. vicemistryně Evropy pro rok 2010 a 2011.

Kroužek pod jejím vedením získal 1. místo a titul mistryně ČR 2016 v kategorii kadetek, 3. místo a titul II. vicemistryně ČR 2016 v kategorii děti duo pom a dále umístění na stupních vítězů v kategoriích kadetky duo pom a kadetky velká formace na Mistrovství Evropy v Maďarsku v roce 2016.

Andrea vykonává svoji pedagogickou a odbornou práci v kroužku zodpovědně a svědomitě, o čemž svědčí zájem dětí o kroužek a také řada úspěchů v soutěžích. Svým svěřenkyním je vzorným příkladem. Andreu Kubesovou nominovala Magda Musilová ze Střediska volného času Maják Vyškov.

Ocenění ve formě dřevěné plastiky se symbolem tří bran Andree předal její autor, pan Tomiš Zedník. Slavnostní udílení cen zpestřil svou hrou na akordeon teprve 10letý Jonáš Černý, žák ZUŠ ve Vyškově. Letos se konal již 13. ročník projektu. Za dobu jeho trvání bylo odměněno celkem 44 mladých lidí, 38 jednotlivců, 1 hudební uskupení a jedna dvojice. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na zdařilém průběhu odpoledne podíleli.