Grantová výzva 2024

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2024, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby nepodnikající

Do grantového řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu, které jsou v souladu s aktuálními Grantovými pravidly.

Zde je k dispozici formulář Žádosti o nadační příspěvek pro organizace.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. září 2024.

Cena Jana Hona 2023

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací na Cenu Jana Hona za rok 2023.

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici letákpodrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na a e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz

Uzávěrka příjmu nominací je v úterý 31. října 2023.
Projekt je spolufinancován městem Vyškov.

Grantová výzva 2023

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2023, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. 

Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s aktuálními Grantovými pravidly.

Zde je k dispozici ke stažení formulář Žádosti o nadační příspěvek.

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. září 2023 v 16.00 hodin.

Laureáti ceny Jana Hona 2022

Cenu Jana Hona uděluje Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s městem Vyškov od roku 2005. Ocenění je určeno mladým lidem ve věku 15–25 let a zaslouží si ho ti, kteří vynikají mezi svými spolužáky a vrstevníky něčím mimořádným. Ať už uměleckým či sportovním talentem, úspěchy ve vědě, studiu nebo mimoškolní činnosti, nebo nezištnou prací pro druhé.

Tak, jako se pojí tato cena k odkazu Jana Hona, je také udělována v období okolo 17.listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Zvlášť dnes, kdy jsou tato dvě slova, tyto hodnoty velmi často skloňovány a bohužel často i zpochybňovány, je potřeba si připomínat, že nejen v naší zemi dlouhá léta vládly, a leckde ještě pořád vládnou, hodnoty naprosto jiné. A v minulosti to byli právě mladí lidé, kteří o svobodu a demokracii usilovali, často i za cenu vlastního života. 

V letošním roce byli na udělení ceny navrženy 2 dívky a 1 mladý muž. Všichni nominovaní bezezbytku splnili podmínky nominace a vzhledem k tomu, že ceny jsou pouze tři, byli jsme ušetřeni opravdu těžkého rozhodování, komu cenu udělit. 

Jako každoročně laureáti obdrželi finanční odměnu z grantu města Vyškova a dřevěnou plastiku, jejímž autorem je vyškovský řezbář Tomiš Zedník.  

Anna Halasová, 19 let

Anička je studentkou vyškovského gymnázia, letošní maturantka, která dosahuje výborných výsledků nejen studijních, ale je i členkou DPS Motýlek, se kterým reprezentuje město Vyškov na nejrůznějších soutěžích ve sborovém zpěvu. Její dominantní zálibou je však atletika, které se věnuje nejen jako trenérka, ale i jako aktivní závodnice. V letošním roce získala na Mistrovství Moravy a Slezska v hale i na dráze dvě bronzové medaile v běhu na 3000 m a 3000 m překážek.

V atletickém oddílu Orel Vyškov se již 7 let věnuje dobrovolné práci s dětmi – nejdříve jako asistentka trenéra a od letošního roku jako trenérka žactva. V průběhu školního roku trénuje  děti 3x týdně, o prázdninách se spolupodílí na atletickém soustředění formou příměstského tábora. Během pandemie připravovala pro děti nejrůznější videa se sportovní tematikou. Při sportovních akcích je vzorem pro menší děti, osobním příkladem prosazuje orelské hodnoty jako fair play, obětavá pomoc druhým. Při pořádání závodů se angažuje jako rozhodčí, nebo fotografka a přes prázdniny jako vedoucí

soustředění svých malých svěřenců. Věnuje se aktivně všem dětem bez rozdílu schopností a talentu. 

Nominace Aničky přišla z Atletického oddílu Orel Vyškov od vedoucí trenérky Aničky Málkové a současně také ze Spolku Orel od jeho starosty pana Stanislava Juránka.

Zuzana Pirklová alias Loki, 22 let

Loki se od roku 2018 podílí na vedení 3. oddílu skautek Kassiopeia, kde od tohoto roku také převzala vedení. Součástí práce v oddílu  je i příprava a vedení skautského letního tábora. Mimo vedení oddílu se věnuje neuvěřitelně široké škále dobrovolnických činností — spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA a do této spolupráce zapojuje i další skauty, organizuje pro vyškovské rovery a rangers pravidelné darování krve ve vyškovské nemocnici, rozvíjí a organizuje činnost dospívajícím skautům a skautkám. Pravidelně organizuje akci, která je otevřená široké veřejnosti, Trash hero, při které dobrovolníci uklízí město Vyškov. Loki se také podílela na pořádání sbírky na pomoc Ukrajině. Během online skautování v době covidu celé vyškovské středisko informovala o dobrovolnických akcích, do kterých se skauti mohli zapojit, a sama šla příkladem. Všechnu tuto agendu vykonává ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv finanční či materiální odměnu. Loki se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů a akcí, které jsou samozřejmostí pro vedení oddílu a své portfolio vzdělávání neustále rozšiřuje. Aktuálně je to například čekatelský lesní kurz Enter či vůdcovský lesní kurz „Quo vadis?“.

Loki je člověk s neuvěřitelně velkým srdcem a při jakékoliv činnosti, kterou dělá, myslí na ostatní. Velice aktivně se také staví k udržitelnosti naší planety a přírody. Tuto službu naplňuje jak ve skautu tak i ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn,  kde skautské hodnoty předává i širší veřejnosti v rámci enviromentálních workshopů pro školy a zahraniční skupiny.

Zuzku Pirklovou na udělení ceny nominoval Jan Knob, vedoucí vyškovského skautského střediska.

Štěpán Sychra, 23 let  

Štěpán od roku 2021 navštěvuje SOŠ Sochorova ve Vyškově a učí se zde v oboru instalatér. Po celou dobu studia má výborný prospěch a je velkou oporou učiteli odborného výcviku při práci na zakázkách. Řemeslo ho baví a dělá mu čest. Rád by se ještě vyučil elektrikářem. Štěpán dříve absolvoval Střední lesnickou školu v Hranicích a studované obory na SOŠ jsou doplněním jeho kvalifikace, protože dále se chce věnovat podnikání v zemědělství v Moravském Krasu. Chce se zaměřit na  obnovu přirozeného přírodního prostředí a do něj začlenit šetrným způsobem chov dobytka — ovcí a lam, a také obnově remízků, sadů a pěstování ovoce a zemědělských plodin. Znalosti z oboru instalatér a elektrikář mu jistě pomohou v realizaci jeho plánů. 

Štěpán veškerý svůj volný čas věnuje práci s mládeží, konkrétně jako zástupce vedoucího 5. oddílu vodních skautů „RA“. Vede děti k lásce k přírodě a k rovnému jednání a svým chováním jim jde příkladem – to je pro něj nejdůležitější. Věnuje se také koordinaci vhodných programů pro mládež.

Štěpánovu nominaci nám zaslala Ing. Blanka Jagošová, zástupkyně ředitele SOŠ a SOU Sochorova ve Vyškově.

Cena Jana Hona 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje příjem nominací v projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 

Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici letákpodrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na a e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz

Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 31. října 2022.
Projekt je spolufinancován městem Vyškov.

Otevřená grantová výzva pro rok 2022

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2022

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty v oblasti komunitní spolupráce, rozvoje venkova, kultury, vzdělávání, ekologie, sociálních služeb a další. Zde je ke stažení formulář žádosti.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 200 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s Grantovými pravidly pro rok 2022.

Uzávěrka příjmu žádostí je ve pátek 30. září 2022

Otevřená grantová výzva pro rok 2021

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2021.

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty v oblasti komunitní spolupráce, rozvoje venkova, kultury, vzdělávání, ekologie, sociálních služeb a další. Formulář žádosti je ke stažení zde.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 150 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu,  které jsou v souladu s Grantovými pravidly pro rok 2021.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 30. září 2021