O nadaci

Asociace komunitních nadací v ČR

V roce 2009 se nadace stala členem Asociace komunitních nadací v ČR, jejímž posláním je podporovat rozvoj komunitních nadací, jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Jedním ze základních dokumentů asociace je Minimum komunitní nadace, k jehož dodržování se naše nadace zavázala.

Asociace českých nadací Fóra dárců

29. listopadu 2005 byla nadace přijata za řádného člena Asociace českých nadací Fóra dárců. Asociace funguje od roku 1999 a v současné době má 38 členů. Nadace sdružené v Asociaci přijaly dokument Pravidla etického chování a zavázaly se ho dodržovat.

Známka kvality Fóra dárců

V roce 2013 byla nadaci udělena Známka kvality, která je zárukou a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Známku kvality mohou získat nadační subjekty, které jsou členem Asociace nadací.

Statut

Nadace se ve své činnosti řídí Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a Statutem Komunitní nadace Tři brány.

Historie nadace

Pokud Vás zajímá, jak nadace vznikla a jak „dospívala“, přečtěte si její historii.

Organizační struktura nadace

Správní orgány

Členství ve správní a dozorčí radě je čestné, bez nároků na odměnu. Práva, povinnosti a odpovědnost členů správní a dozorčí rady jsou stanoveny zákonem 225/1997 Sb., Statutem nadace a Vnitřním řádem nadace.

Správní rada:

  • Ing. Marek Ovčáčík: privátní bankéř,
  • Mgr. František Herman, středoškolský učitel,
  • Tomiš Zedník: sochař a řezbář
  • Mgr. Jan Hrežo: advokát
  • Ing. Petr Wagner: jednatel stavební firmy

Dozorčí rada

  • Soňa Srnová: předsedkyně Dozorčí rady nadace, mzdová účetní,
  • Ing. Ludmila Skřivánková: konzultantka IT,
  • Mgr. Lidmila Hrdová: učitelka na ZŠ v důchodu.

Výkonné orgány

Kancelář nadace

  • Martina Wagnerová: výkonná ředitelka nadace.

Činnost a hospodaření nadace

Zde máte připraveny k nahlédnutí výroční zprávy nadace. Každá výroční zpráva obsahuje mimo jiné: zprávu o činnosti, informace o změnách ve struktuře nadace, finanční zprávu za daný rok a výrok auditora