Historie nadace

Základem nadačního jmění byl finanční obnos, který věnovala v závěti paní Anna Kalužová. Dále je jmění tvořeno dary fyzických osob, což jsou většinou rodiče studentů gymnázia, a dary právnických subjektů. Od r. 1999 se nadace stala vydavatelem Výroční zprávy Gymnázia Vyškov a získává finanční částku za její prodej. Nadační jmění je uloženo u ČSOB.

Nadace byla poprvé zaregistrována u Okresního úřadu ve Vyškově v roce 1994. Presidentem nadace byl RNDr. Alois Kleveta, který tuto činnost vykonával až do roku 1999. Nadace se registruje podle zákona o nadacích a nadačních fondech z roku 1997. První správní rada rezignuje na své funkce. Předsedkyní nové správní rady se stává Mgr. Libuše Procházková. Ta ve funkci zůstává až do roku 2001. V tomto období začíná intenzivní spolupráce s Fórem dárců, organizací, která si klade za cíl podporovat celou nadační komunitu. V roce 2000 je podána přihláška do druhého kola výběrového řízení k získání příspěvku z Nadačního investičního fondu. Spolu s dalšími 64 vybranými nadacemi (v roce 2000 zaregistrováno 307 nadací) získáváme příspěvek ve výši 10 690 000 Kč, který povýšil zapsané nadační jmění. Roku 2001 je oddělena se složka správní od výkonné. Předsedou správní rady byl zvolen Ing. Antonín Brtník, předsedkyní dozorčí rady Ing. Zdeňka Janská. Výkonnou ředitelkou byla jmenována Mgr. Libuše Procházková. V roce 2002 se stáváme grantující nadací a vyhlašujeme výběrové řízení k vyhlášeným programům.

Zřizovatelé nadace

  • Gymnázium Vyškov zastoupené ředitelem PaedDr. Ivanem Pokorným
  • Ing. Zdeněk Jelínek, bytem T. Faimonové 16, 628 00 Brno
  • Ing. Zdeňka Grygarová, bytem Masarykovo nám. 5, 682 01 Vyškov
  • MUDr. Jiří Wolf, bytem Ot. Jaroše 5, 682 01 Vyškov
  • Zdeněk Nohel, bytem Letní 5, 682 01 Vyškov
  • JUDr. Karel Střelec, bytem Jojklova 13, 682 01 Vyškov
  • Ing. Ladislav Meisner, bytem Sportovní 12, 682 01 Vyškov
  • RNDr. Alois Kleveta, bytem Masarykovo nám. 31, 682 01 Vyškov

Kdo stál u zrodu

U zrodu naší nadace se sešlo několik lidí – ředitel gymnázia a pár absolventů školy. Ale ve skutečnosti je založení nadace dílem jediného člověka, který – poučiv se v minulosti – přišel s dobrou myšlenkou, dal dohromady skupinku lidí ochotných pomoci jeho myšlenku realizovat a co hlavní, dokázal najít ty, jejichž finanční dary vytvořily základ nadačního jmění. Neúnavně oslovoval rodiče studentů, absolventy, podnikatele a získával pro nadaci stále více peněz. Ty potom směroval zpět ke studentům, aby naplnil cíl, který si nadace předsevzala: přispívat ke zvýšení úrovně vzdělání a kultury studentů a pedagogů Gymnázia Vyškov. Vyřešil i situaci s registrací nadace podle nového zákona z r. 1997. Práce to byla nelehká. Ale potřebné jmění, které bylo podmínkou registrace, nakonec shromáždil a umožnil svým nástupcům rozvíjet nadační činnost na poli dobře připraveném. Zasvěcení vědí od počátku těchto řádků, o kom je řeč. A těm ostatním prozradíme jméno, jehož nositel má zásluhy o Nadaci Gymnázia Vyškov: RNDr. Alois Kleveta.

Tři kapitoly existence nadace

Nadace Gymnázia Vyškov byla zaregistrována na Okresním úřadě Vyškov v roce 1994. Vznik ovlivnilo několik skutečností: Po roce 1989 se situace ve školství změnila např. i v tom, že přestala existovat organizace zvaná Sdružení rodičů a přátel školy, která mimo jiné finančně podporovala různé studijní i mimostudijní aktivity žáků a studentů. Absence takovéto instituce na Gymnáziu Vyškov byla pociťována jako nedostatek. Ze starých gymnaziálních výročních zpráv vyplynulo, že už v době první republiky existovala nadace podporující nemajetné studenty. Shodou okolností se v roce 1992 rozhodla občanka Vyškova paní Antonie Kalužová odkázat své celoživotní úspory 100 000,- Kč a práva na užívání družstevního bytu Gymnáziu Vyškov. Když rok nato zemřela, gymnázium se stalo dědicem a dědictví vytvořilo základ nadačního jmění. První správní radu tvořili zákládající členové, prvním prezidentem byl RNDr. Alois Kleveta, který má největší zásluhy o založení nadace. Nadace si dala do vínku podporovat úroveň vzdělání a kultury studentů a pedagogů školy. Tento obecný cíl byl naplňován velmi konkrétně: nadace přispívala studentům na lyžařský výcvikový kurz, jazykové kurzy, odborné exkurze, motivovala studenty k dobrým výsledkům ve studiu tím, že odměňovala úspěšné řešitele olympiád, autory Středoškolské odborné činnosti, vítěze sportovních soutěží, studenty s vynikajícím prospěchem, podporovala estetickou a kulturní úroveň financováním návštěv filmových a divadelních představení a významných kulturních akcí. Protože však alespoň z počátku byla jakýmsi pokračovatelem SRPŠ, byla tak vnímána i okolím. Dárci z řad rodičů přispívali sice malou částkou, ale pravidelně, nicméně podle pravidla „dáš – dostaneš“.

První správní rada završila své působení získáním 500 000,- Kč, částky potřebné k registraci podle zákona 227/1997 Sb. Novou registraci lze označit jako druhou etapu vývoje nadace. Zakládající členové rezignovali na své funkce, byla utvořena nová správní rada, jejíž předsedkyní se stala Mgr. Libuše Procházková.Nadace navázala kontakt s Fórem dárců, což byl zcela zásadní čin, který ovlivnil vše následující. Od roku 1999 se předsedkyně správní rady pravidelně zúčastňovala seminářů pořádaných Fórem dárců, a tak se nadaci dostávalo metodického vedení, větší informovanosti i rozhledu. Ačkoli nadace v té době ještě nevyhlašovala výběrové řízení na určité programy, vytvářela své vlastní programy a cílevědomě plánovala svou činnost. Snaha zařadit se mezi grantující nadace ji přivedla k podání přihlášky do druhého kola výběrového řízení na rozdělování příspěvku z Nadačního investičního fondu. Samotné zpracovávání materiálů potřebných k přihlášce přispělo k hlubšímu uvědomění si blízkých i dalekosáhlých cílů.

Získání příspěvku z NIF otevřelo třetí kapitolu existence Nadace Gymnázia Vyškov. Získání příspěvku jednak podpořilo naše sebevědomí, jednak prohloubilo pocit odpovědnosti. Obrovský význam mělo i to, že se nadace vymanila ze své jednoúčelovosti a rozšířila pole působnosti, což souviselo s povinností vyhlašovat veřejná výběrová řízení. V roce 2002 byly poprvé vyhlášeny grantové programy a vypsáno výběrové řízení.

S přijatým příspěvkem z NIF se činnost nadace stala složitější. Bylo proto nutné pozměnit strukturu nadace, oddělit orgány výkonné od orgánů správních.Do této doby vykonávala veškeré organizační, programové i administrativní záležitosti předsedkyně správní rady, proto se stala výkonnou ředitelkou nadace. Součástí výkonné složky je i účetní nadace. Za úspěch minulého období považujeme skutečnost, že nadace zvládla všechny etapy přeměn a neustále se posouvala dopředu. S každým rokem vykazovala vzestupnou tendenci v udělování nadačních příspěvků, ale také v organizační a programové činnosti. Vyvrcholením tohoto vývoje je zařazení se mezi grantující nadace. A jelikož jsme jedinou takovouto nadací v regionu, nutí nás to k dalším vývojovým krokům.