Pravidla etického chování

My, nadace sdružené v Asociaci nadací při Fóru dárců, jsme se dohodly na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro svou činnost za závazné. Vyzýváme ostatní nadace, aby se k těmto etickým principům připojily.

PREAMBULE

Filantropie představuje nezištnou pomoc penězi, věcnými dary, časem a dovednostmi bez očekávání osobního zisku. Jde o činnost zaměřenou na dosahování veřejně prospěšných cílů. Tradice dárcovství a péče o druhé je pro kvalitu života zcela zásadní. Nadace a nadační fondy jsou projevem organizované filantropie v ČR. Tyto subjekty, i ostatní, které mají stejné záměry, potřebují pro svou činnost jasné principy etického chování v oblasti poskytování prostředků tak, aby filantropie získala všeobecnou důvěru a respekt široké veřejnosti.

Nadace jsou podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadace si uvědomují, že jejich účelem je spravovat a rozdělovat finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely a tím sloužit celé společnosti. Tohoto účelu dosahují zejména prostřednictvím podpory nestátních neziskových organizací. Jejich přístup ke společenským otázkám je nestranický.

Tento dokument shrnuje základní etické principy činnosti nadací, které respektují a přesahují rámec současného zákona. Dokument předjímá budoucí normy jednání a působení nadací na veřejnosti. Zveřejněním dokumentu usilují jeho signatáři o to, aby se zde uvedené zásady staly obecně přijímanými.

V souladu s etickými principy nadace:

 • používají své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byly zřízeny
 • dodržují princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám
 • minimalizují náklady na svoji vlastní administrativu
 • hospodaří s majetkem jim svěřeným zakladateli a dárci tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů
 • poskytují veřejnosti možnost seznámit se se svými statuty a grantovými pravidly
 • vedou řádně své účetnictví a zajišťují vyjádření nezávislého auditora ke svému hospodaření
 • uveřejňují výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem, vyčíslují významné dary a uvádějí přehled významných poskytnutých nadačních příspěvků
 • dodržují své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy
 • v souladu se svým posláním, statutem, cíli a programy:
 • dbají na to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a předem uveřejněnými pravidly
 • dbají na to, aby proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků probíhal řádným a objektivním způsobem a aby nedošlo ke konfliktu zájmů osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních příspěvků
 • dbají na uzavírání smluv obsahujících podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
 • dbají o kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu s podmínkami zákona a příslušných smluv
 • pečlivě sledují a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti
 • dbají o minimalizaci nákladů na správu tak, aby nejenom dodržovaly zákonem stanovené omezení zapsané ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů
 • dbají o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů
 • ochraňují intelektuální hodnoty vložené žadatelem do předložených projektů a dbají na to, aby nápady žadatele, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez vědomí autora
 • dbají na ochranu informací o osobních údajích žadatelů, které získají v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek
 • informují o své činnosti prostřednictvím pravidelně vydávaných zpráv:
 • o svém poslání, cílech, programech a činnosti v uplynulém kalendářním roce
 • o grantových pravidlech a jejich úpravách
 • o zdrojích příjmů a jejich výši, včetně zákonem požadovaného výčtu nadačních darů
 • o výši provozních nákladů
 • o celkových výdajích a jejich struktuře, včetně výčtu významných poskytnutých nadačních příspěvků
 • o změnách statutu nebo dalších významných dokumentů veřejného charakteru
 • o členech správní a dozorčí rady
 • dbají o řádnou evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků
 • projevují úctu a vážnost ve vztahu k zakladatelům a dárcům
 • respektují projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem
 • informují dárce o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných nadací
 • dojednají s dárcem, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru
 • řádně spravují svůj majetek a usilují o jeho zajištění do budoucnosti
 • volí etické prostředky k propagaci své činnosti
 • jednají vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru

V Praze dne 9. dubna 2002