4. ročník benefičního běhu přinesl více než 800 000 Kč!

Přesně rok a 1 měsíc po svém zahájení byla 15. října 2020 ukončena sbírka pro Katku Talarovičovou, určená na úhradu nákladů spojených s léčbou cystické fibrózy. Už 4 měsíce po založení transparentního účtu se na něm sešla částka potřebná k zakoupení vibrační vesty, a to 319 329 Kč.

15. října Katka převzala šek na zbývající částku 491 735,45 Kč a peníze už putují na její účet. Věříme, že jí pomohou bojovat se zrádnou nemocí a mít tak dost energie na běhání za malým Radečkem.

Právě díky benefičnímu běhu, který se po jarním odkladu konal 13. září v Lulči, se podařilo sbírku naplnit a my děkujeme všem běžcům, dárcům i sponzorům v čele se společností LEAR Corporation a.s. a také celému organizačnímu týmu Běhám a pomáhám. 

Cena Jana Hona 2020

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 16. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno zaslat elektronicky na e-mailovou adresu nadace@tribrany.cz a v tištěné formě poštou na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov nebo osobně na adresu Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov. Uzávěrka příjmu nominací je v pátek 30. října 2020.

Otevřené grantové řízení 2020

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2020, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 150 000 Kč. Podpořeny budou projekty v následujících programech: 

1. AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce

 • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
 • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.

2. AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury

 • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na území  regionu Vyškovska
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.

3. AD VITAM – podpora ekologických projektů na Vyškovsku

 • Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
 • Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování přírody a krajiny apod.
 • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele  je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Žádat o nadační příspěvek ve všech programech mohou tyto subjekty: 

 • zapsané spolky, 
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti, 
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, 
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby

Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově  a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2020

Vyplněnou žádost o nadační příspěvek je nutno doručit v písemné i elektronické podobě na adresu Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov, e-mail: nadace@tribrany.cz nejpozději do 30. září 2020 do 16.00 hodin. V případě doručení prostřednictvím České pošty rozhoduje datum poštovního razítka.

Udílení Cen Jana Hona za rok 2019

Ve středu 20. listopadu proběhlo v obřadní síni vyškovské radnice slavnostní předávání Cen Jana Hona za rok 2019. Každoroční vyvrcholení projektu, jehož smyslem je podpořit a vyzdvihnout příklady mladých lidí, kteří jsou mimořádně talentovaní v umění či vědě, vynikají svými studijními výsledky, nebo nezištně věnují svůj volný čas druhým. Ocenění uděluje Komunitní nadace Tři brány ve spolupráci s Městem Vyškov, které projekt finančně podporuje.

Každoročně si u této příležitosti připomínáme památku Dr. Jana Hona a jeho osobnost, která je nedílně spjata s vyškovskou historií. 

Také ale bývá při tomto setkání připomenut 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, v jehož čele vždy stáli především mladí lidé. Letos navíc slavíme 30.výročí „sametové“ revoluce, proto i dřevěné plastiky od vyškovského sochaře Tomiše Zedníka, které laureáti ceny obdrželi, nesly symbol 30 let svobody.

Nominováno na ocenění bylo 7 mladých lidí, 5 dívek a 2 chlapci. Cenu získali:

Vojtěch Drábek, letošní absolvent gymnázia ve Vyškově, nyní student Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, za úspěšnou reprezentaci školy vmnoha soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl v soutěži CanSat, kdy se svým týmem setrojil a naprogramoval miniaturní satelit, který dokáže odesílat data z výšky 500 až 1500 m.

Václav Procházka, žák čtvrtého ročníku oboru strojírenství na SOŠ Sochorova ve Vyškově, za vynikající studijní výsledky, pomoc ostatním žákům a zapojení do projektu Přeshraniční spolupráce, kde se podílel na vytvoření zvukové stopy k videosnímku o výuce Technického kreslení v anglickém jazyce.

Tereza Přibylová, učitelka na 2. stupni ZŠ a studentka MU. Ocenění získala za svou nezištnou práci ve vedení 7. oddílu světlušek vyškovského skautského střediska, kde se věnuje už více než 8 let děvčatům – světluškám, připravuje pro ně program, jedno- i vícedenní výpravy a akce oddílu včetně letního tábora. 

Dále byly na ocenění navrženy Tereza Trávníčková, Andrea Kubesová, Martina Kuncová a Kristýny Štofková.

Cena Jana Hona 2019

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje 15. ročník projektu Cena Jana Hona. 

Cena je určena mladým lidem od 15 do 25 let a je udělována za mimořádné úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou řemeslnou dovednost nebo za prokázanou osobní statečnost a obětavost ve prospěch jiných. Její udělení je spojeno s finanční odměnou z grantu Města Vyškova. 

Podmínkou nominace je bydliště či působiště ve městě Vyškově nebo v okrese Vyškov. Laureáta může navrhnout škola, zájmová organizace i soukromá osoba. Zde jsou k dispozici podrobná pravidla a formulář k nominaci.

Vyplněný formulář je nutno doručit na adresu Komunitní nadace Tři brány, Dukelská 6, 682 01 Vyškov a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu nadace@tribrany.czUzávěrka příjmu nominací je ve čtvrtek 31. října 2019.

Otevřené grantové řízení pro rok 2019

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2019. Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty ve třech grantových programech. Formulář žádosti je ke stažení ve formátu DOC a také ve formátu ODT.

Celková částka k rozdělení v letošním grantovém řízení je 150 000 Kč. Do grantového  řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace pro rok 2019

Pozor na změny v grantových pravidlech! Čtěte pozorně!

Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 30. září.

3. ročník LEAR Vyškovského benefičního běhu

3. ročník Vyškovského benefičního běhu přinesl výtěžek ve výši 460 042 Kč. Děkujeme všem dárcům, běžcům, sponzorům i dobrovolníkům, kteří finančně podpořili nebo jakkoliv pomohli s organizací letošního běhu, i těm, kteří přišli v téměř zimním počasí na vyškovské náměstí a vytvořili skvělou atmosféru.

Výtěžek bude rozdělen na 3 stejné částky a věnován 3 chlapcům, pro které jsme letos běželi: Pepíkovi Sekničkovi, Šimonkovi Bozděchovi a Kryštůfkovi Nagyovi. Přejeme jim hodně sil při překonávání překážek, které jim život nachystal.

Fotky z letošního benefičního běhu naleznete na službě Flickr.

LEAR Vyškovský benefiční běh letos pomůže 3 chlapcům

Naše nadace je letos již potřetí organizačním partnerem a pořadatelem sbírky k Vyškovskému benefičnímu běhu. Letošní závod odstartuje v sobotu 13. dubna na vyškovském náměstí. Generálním sponzorem akce je firma LEAR Corporation Czech Republic, která nejen pokryje veškeré organizační náklady běhu, ale také zdvojnásobí výtěžek startovného až do výše 50 000 Kč. 

Výtěžek letošního ročníku této charitativní akce přispěje na zkvalitnění života 3 chlapcům, na které se osud příliš neusmál:

Pepík Seknička přišel na svět již ve 34. týdnu. Kvůli počínající infekci a apnoickým pauzám byl krátce v inkubátoru. Po propuštění domů bylo zahájeno cvičení pomocí Bobathovy metody. Pepíkův stav se ale nelepšil. Z tohoto důvodu byla provedena v dětské nemocnici v Brně magnetická rezonance, kde diagnostikovali Westův syndrom. Jedná se o epileptické onemocnění způsobující poškození mozku a narušení mentálního vývoje.

Pepíčkovi byla nasazena medikace a byla také zahájena hormonální terapie ACTH. Rovněž byly zjištěny další diagnózy jako je dysgeneze Corpus Callosum, hypotonie a celkově opožděný psychomotorický vývoj. Netrvalo dlouho a k tomu všemu se přidaly i potíže se zrakem. Jeho mozek totiž nedokáže zpracovat určité vjemy. Zatímco Pepíčkovi vrstevníci (3 roky) sedí, chodí a povídají si, on sedí jen za pomoci speciální fixace. Jistou šancí na zlepšení stavu je intenzivní rehabilitace v Arkáda neuromedical center v Ostravě. Tuto péči však pojišťovna nehradí.

Kryštof Nagy 14letý Kryštof trpí velmi vzácnou genetickou poruchou FHS (floating harbore syndrome). Na světě je těchto dětí jen okolo 50. Tato nemoc způsobuje, že je jeho růst zpomalený o 3 – 4 roky. Také je sociálně a emočně velmi opožděný. Jeho inteligence je ale nedotčená a v některých oblastech velmi vysoká.

Kryštof nyní navštěvuje waldorfskou základní školu v Brně. Jeho maminka objevila vhodnou střední školu v Brně, která je pro něj jedinou šancí získat střední vzdělání bez ohledu na jeho odlišnost. Tato škola si velmi zakládá na potírání diskriminace a individuálním přístupu. Je to Mezinárodní anglická škola ISOB v Brně, kde roční školné činí 269 000 Kč.

Na běžné střední škole by se Kryštof rychle stal obětí posměchu a šikany.

Kryštof je velký bojovník. Zaslouží si cestu k vlastní nezávislosti a ta pro něj vede jedině přes vzdělání. Jde o celý jeho dospělý život, který může žít jako plnohodnotný člověk, který je schopen se o sebe postarat, být nezávislý na jiné lidské pomoci nebo sociálním systému a být tak na sebe hrdý.

Šimonek Bozděch, u kterého následkem komplikovaného porodu došlo k nevratnému poškození mozku. Nebylo jasné, jestli bude vidět, slyšet, mluvit, hýbat se. Od malička se u Šimona projevuje DMO (spastická dipareza v tetradistribuci), což v jeho případě znamená, že nechodí a byla zasažena i jemná motorika rukou. V 9 měsících byla potvrzena diagnóza sekundární epilepsie, kterou se naštěstí daří držet pomocí léků pod kontrolou.

Šimonkovi rodiče se rozhodli bojovat. Dětská mozková obrna se vyléčit nedá, ale její následky se dají zmírnit, což pro Šimonka znamená cvičit, cvičit a cvičit.

V lednu 2018 Šimonek absolvoval intenzivní rehabilitaci Therasuit v Brně, která se ukázala být velmi efektivní. Tato rehabilitace není pojišťovnami schválená, takže ji nehradí. Věříme, že je to cesta správným směrem a může mu pomoci postavit se na vlastní nohy. Jeden měsíc cvičení stojí v Brně necelých 35 tisíc. Bohužel není v silách rodiny všechno hradit ze svého. Veškeré vybrané peníze budou využity na rehabilitace nehrazené pojišťovnou a na pomůcky, které bude Šimonek do budoucna potřebovat.

Celý výtěžek do poslední koruny (ze startovného, z darů, i od sponzorů) bude věnován na společný transparentní účet sbírky, jehož výtěžek bude dále rozdělen rovným dílem mezi sbírkové účty Pepíka, Kryštofa a Šimonka.

Již nyní můžete zaslat svůj příspěvek na transparentní účet sbírky: 227617320/0600

Více o Vyškovském benefičním běhu najdete na www.behamapomaham.cz nebo na https://www.facebook.com/behamapomaham/

Děkujeme

Běhám a pomáhám